Veri Sorumlusu: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİR

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Ege Profil” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı, platform kullanıcılarımızı (internet sitesi kullanıcıları) ve diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri
2. İletişim Bilgileri
3. Mali Veriler
4. Diğer Veriler
 

Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, IP adresi gibi kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Verinin toplanma amacı Müşterilerimizin kimlik bilgilerini, sunacağımız ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmesel ilişkinin kurulması ve buna ilişkin hizmetin ifa edilebilmesi; kampanya ve fiyat avantajlarından müşterilerin haberdar edilmesi ve bu imkanlardan faydalanmalarının sağlanması amacıyla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgilere ulaşabilmelerini sağlama; insan kaynaklarımıza online başvuru yapabilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimize ilişkin soru, görüş, talep ve önerilerini bizlere iletebilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak isteyenlerin keşif taleplerini bizlere iletebilmelerini sağlama amacıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, cep telefonu numarası, faks numarası gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Verinin toplanma amacı Müşterilerimizin iletişim bilgilerini, ürün ve hizmetin ifa edilebilmesi; kampanya ve fiyat avantajlarından müşterilerin haberdar edilmesi amacıyla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızın iletişim bilgilerini, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgilere ulaşabilmelerini sağlama; insan kaynaklarımıza online başvuru yapabilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimize ilişkin soru, görüş, talep ve önerilerini bizlere iletebilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak isteyenlerin keşif taleplerini bizlere iletebilmelerini sağlama amacıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Mali Veriler
Açıklama Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini gerek sunmuş olduğumuz gerekse de almış olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Açıklama Adli Sicil Kaydı, Dini, Nüfus cüzdanı Fotokopisi, Kan Gurubu, Fotoğraf, Parmak izi, Sağlık verileri
Verinin toplanma amacı Platform üzerinden yapılan iş başvuruları (CV) olası istihdam değerlendirmesi için toplanmaktadır. Çalışanlarımızın iş güvenliğinin sağlanması amacı ve mevzuat gereği özel nitelikli veriler toplanmaktadır.

 

Veri Kategorisi Diğer Veriler
Açıklama İmza, platform erişim kayıtları, güvenlik amacıyla toplanan veriler ve sunduğumuz ürün ve hizmetlere kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Verinin toplanma amacı Platform kullanıcılarımız, müşterilerimiz tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin söz konusu verilerini, sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesi; Şirket’e ait ofis ve şubelerimizde kurulu sistemler vasıtasıyla güvenliğin sağlanması; internet sitemiz üzerinden sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmek; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek müşterilere önerilebilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; amacıyla işlemekteyiz.

 

Veriler Hangi Hukuki Nedenler ile Toplanır?

Söz konusu verilerin toplanmasının hukuki nedeni; ilgili ve yürürlükteki mevzuattaki yükümlülükler, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi, meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimizdir.

Veriler Hangi Yöntemler ile Toplanır?

İnternet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal düzenlemeler kapsamında, dönemsel olarak veya talep üzerine mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz hissedarı olduğumuz Deceuninck NV Grubu başta olmak üzere grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
 

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, kişisel verilerinizi, hizmetin yurt dışındaki bir acente aracılığıyla alınması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için, ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak, rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.


Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuatlar çerçevesinde kalmak şartıyla, web sitemizdeki kişisel verilerin korunması bölümündeki başvuru formu doldurulup, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtasıyla, yada Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, kvkk@deceuninck.com elektronik posta adresine göndererek,

Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza ileterek bir önceki maddede listelenen haklarınızı kullanabilirsiniz;

Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.